مجموعه ورزشی سرپوشیده دانشگاه

مهلت رزرو: تا 1 ساعت قبل از شروع نوبت

آقای علی شاهین - کارشناس مسئول تربیت بدنی: 05631006322

قوانین و مقررات
جزئیات بیشتر

زمین چمن مصنوعی

مهلت رزرو: تا 1 ساعت قبل از شروع نوبت

کارشناس تربیت بدنی: 05631006322

قوانین و مقررات
جزئیات بیشتر