زمین چمن مصنوعی

مهلت رزرو: تا 1 ساعت قبل از شروع نوبت

کارشناس تربیت بدنی: 05631006322

زمین چمن مصنوعی
قوانین و مقررات
 1. اماکن ورزشی در طول مدت قرارداد صرفاً به منظور استفاده در رشته های ورزشی فوتسال در اختیار طرف قرارداد بوده و مستاجر حق هیچ گونه استفاده دیگر از امکانات موجود را نخواهد داشت.
 2. مستاجر به هیچ عنوان حق واگذاری و انتقال تمام و یا بخشی از موضوع قرارداد را ندارد. وی موظف است پس از انقضای مدت موضوع قرارداد امکاناتی را که تحویل گرفته است، به همان شکل به نماینده اداره تربیت بدنی دانشگاه تحویل نماید و متعهد به جبران خسارت وارده احتمالی در طول مدت قرارداد اعم از کسور و یا آسیب دیدگی احتمالی درب، حصارهای اطراف ،کف پوش ، روشنایی و ... مطابق با نظر کارشناس تربیت بدنی می باشد.
 3. مستاجر ضمن پذیرش نظارت مستقیم بر چگونگی فعالیت مورد نظر از سوی نمایندگان موجر، در صورت هرگونه عملی غیر ضوابط حاکم، موجر را مجاز به جلوگیری از فعالیت وی و فسخ یک طرفه قرارداد حاضر می داند.
 4. مسئولیت تامین و کنترل پوشش بیمه ای مناسب برای تمامی استفاده کنندگان از فضای مورد نظر در این قرارداد در طول کل مدت قرارداد تماماً بر عهده مستاجر بوده و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص خسارات و عواقب بعدی اعم از حقوقی، مالی، جانی و ... نخواهد داشت.
 5. حضور و خروج به موقع از مجموعه طبق برنامه زمان بندی صورت می گیرد و در صورت وصول و تائید گزارشات مبنی بر عدم رعایت موضوع تا 15 دقیقه، مستاجر مکلف به پرداخت نیمی از هزینه جلسه بوده و در صورت تکرار موضوع و یا عدم رعایت موضوع بیش از 15 دقیقه در جلسه، قرارداد به صورت یک جانبه از طرف دانشگاه فسخ شده و هیچ گونه هزینه ای عودت نخواهد شد.
 6. هرگونه اتفاق و پیشامدی در ساعات تمرین بر عهده مستاجر خواهد بود و دانشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.
 7. در صورت همزمانی برگزاری مسابقات یا مراسمات در زمین چمن مصنوعی، اولویت با دانشگاه خواهد بود و هیچ اعتراضی قابل قبول نیست. همچنین در صورت اعلام دستگاه های ذیربط مبنی بر تعطیلی اماکن ورزشی به دلایل شیوع بیماری های واگیردار، برنامه های مناسبتی، شرایط آب و هوایی و ... نوبت های مربوط از سوی دانشگاه لغو شده و مستاجر حق هیچ گونه اعتراض و یا مطالبه ای نخواهد داشت. بدیهی است لغو برنامه مستاجر از طریق پنل پیامکی سامانه به اطلاع وی رسیده و هزینه مربوط به کیف پول وی مسترد خواهد شد.
 8. استفاده اکید از کفش ورزشی مناسب زمین چمن مصنوعی، پوشش ورزشی مناسب، حفظ اخلاق و شئونات اسلامی و استفاده اصولی و مناسب از تمامی تجهیزات و امکانات در اختیار، از طرف تمامی استفاده کنندگان الزامی است. بدیهی است در صورت عدم ابلاغ موارد ذکر شده از سوی مستاجر به استفاده کنندگان و نهایتا مشاهده خلاف موضوع موجر مجاز به اخذ جریمه به تشخیص خود و همچنین فسخ یک جانبه قرارداد در صورت تکرار بیش از سه نوبت خواهد بود.
 9. هرگونه تردد استفاده کنندگان در محوطه دانشگاه - خارج از محدوده ارتباطی ورودی به چمن مصنوعی و یا ایجاد هرگونه مزاحمت و عدم رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در پوشش و برخورد اکیدا ممنوع می باشد، و در صورت مشاهده ضمن مطالبه خسارات احتمالی از طریق مراجع ذیصلاح، قرارداد به صورت یک جانبه فسخ خواهد شد. بدیهی است ابلاغ موارد ذکر شده و امثال آن به استفاده کنندگان و همچنین مسئولیت عواقب ناشی از رعایت موارد مذکور در هر شیفت بر عهده مستاجر آن شیفت می باشد. همچنین تردد خودروهای شخصی در محوطه دانشگاه ممنوع می باشد.
 10. منظور از واگذاری زمین چمن مصنوعی بوده و استفاده از مجموعه ورزشی و بدنسازی،سالن تنیس روی میز  نمی باشد و ورود استفاده کنندگان به این فضاها اکیدا ممنوع است.
 11. حضور استفاده کنندگان بر روی کف پوش چمن بیش از تعداد معمول در استانداردهای ورزشی و آموزشی اکیدا ممنوع می باشد.
 12. مستاجر قبل از عقد قرارداد حاضر اززمین چمن مصنوعی و تمامی امکانات آن با علم به امکانات و شرایط موجود اعم از فضای،ابعاد، جداول اطراف،  روشنایی و .......بازدید کرده و نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده است.
 13. دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین توپ و تجهیزات آموزشی مورد نیاز ندارد. همچنین استفاده از هرگونه تجهیزات آموزشی که موجب واردآمدن صدمه به کفپوش سالن شود، اکیدا ممنوع است.
 14. تنها نمایندگان معرفی شده از سوی مستاجر مطابق مشخصات ذکر شده در ماده یک مجاز به تحویل گرفتن کلید درب ورودی چمن از حفاظت فیزیکی دانشگاه می باشند، که می بایست ضمن همراه داشتن کارت شناسایی معتبر، نسبت به تحویل و تحول به موقع کلید سالن اقدام نموده و از صحتزمین چمن قبل از شروع تمرین اطمینان حاصل کرده و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، موضوع را بلافاصله به اطلاع عوامل انتظامات برسانند. همچنین بعد از پایان هر شیفت (در صورت عدم حضور ورزشکاران شیفت بعد) از خاموشی تمامی سیستم های روشنایی، و بسته بودن درب اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است در صورت حضور بازیکنان شیفت های قبل و یا بعد در سالن، تحویل و تحول شیفت با حضور نماینده حفاظت فیزیکی میسر خواهد بود.
 15. رزرو قطعی نوبت ها منوط به اتمام کامل روند رزرو و پرداخت هزینه می باشد.
 16. در صورت درخواست عوامل انتظامات فیزیکی دانشگاه، ارائه کارت شناسایی معتبر از سوی تمامی مستاجرین و نمایندگان رسمی معرفی شده از سوی ایشان الزامی است. بدیهی است عوامل انتظامات فیزیکی مجازند تا پایان زمان شیفت، کارت شناسایی مستاجر و یا نماینده وی را جهت استرداد کلید یا ... نزد خود به امانت نگاه دارند.